Pages Menu
Categories Menu

Kursguide

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna beskriva klassiska kommunikationsteorier (1)
 • kunna identifiera argument i text och tal och bedöma deras beviskraft (2)
 • kunna redogöra för nya principer avseende kommunikation i sociala medier (3)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna illustrera principer för att nå ut med budskap via sociala verktyg på webben (4)
 • kunna demonstrera exempel på kommunikationsformer i sociala medier (5)
 • kunna tillämpa metoder för analys av argumentationer (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kritiskt kunna reflektera över digitala kommunikationsformer (7)
 • kunna analysera samtida fenomen i sociala medier (8)

Vi skall under hösten fördjupa oss i vad kommunikation i sociala medier betyder. Nya möjligheter och tänkbara hot skall belysas. Kursen ger en introduktion i hur man idag på olika sätt kan använda sociala medier och vilka möjligheter och risker det skapar för oss, såväl som individer som för organisationer. Vi beskriver klassiska kommunikationsteorier och ställer dessa emot den samtida utvecklingen avseende sociala medier på webben Kursen ger en insikt i hur olika sociala nätverk är uppbyggda, hur de är tänkta att fungera och hur de faktiskt används. Vi diskuterar och problematiserar särskilda egenskaper som omfattas av digital kommunikation. Förändrade kommunikationsmönster triggade av digitala verktyg och deras påverkan på organisationers varumärken och digitala identitet samt förutsättningar för social interaktion behandlas. Kursen ger exempel på nya principer för att nå ut med budskap på webben. Traditionell PR och reklam kontrasteras mot nya former för kommunikation. Kursen omfattar praktiska moment i att konstruera och analysera digitala budskap och att använda applikationer relevanta för begreppet den sociala webben.

Innehåll och omfattning

Kursen är strukturerad i fyra delmoment.

Men avsikten är att under hela kursens gång hålla en röd tråd avseende aktuella fenomen i med anknytning till sociala medier levande. Det tar sig uttryck i att minst två kursböcker är aktuella och behandlas parallellt. Dessutom så kommer det regelbundet att publiceras blogg-inlägg på kursens blogg. Dessa blogg-inlägg syftar till att sätta fokus på aktuella frågor och fenomen inom sociala medier och digital kommunikation. Kursens stoff omfattar även en twitter-feed vars syfte är att spegla aktuella frågor och att fungera som en pekare mot intressanta resurser på nätet.

Delmoment 1. Det första momentet omfattar klassiska kommunikationsteorier. Genomgången av dessa teorier syftar till att skapa en referensram för begreppet kommunikation samt att införa användbara begrepp i förhållande till reflektion och analys av fenomenet sociala medier. Momentet examineras med en tentamen. Denna tentamen syftar till att testa grundläggande begrepp.

Delmoment 2. Det andra delmomentet utgörs av en individuell skriftlig rapport över Kommunikation i sociala medier. Denna rapport skall beskriva något aktuellt område inom vilket sociala medier påverkat och förändrat förutsättningarna för kommunikation.

Delmoment 3. Det tredje delmomentet omfattar Argumentationsanalys. Vi kommer att praktiskt genomföra ett grupparbete som syftar till att utveckla praktiska färdigheter i att såväl konstruera som att analysera argumentationer. Begreppet argumentation ställs mot närbesläktade begrepp som retorik och att berätta en historia. Uppgiften omfattar analys av en kontroversiell fråga i anslutning till begreppet sociala medier.

Delmoment 4. Det fjärde delmomentet utgörs av en sammanfattning av kursens stoff redovisad via en personlig blogg. Denna blogg kommer att initieras i början av kursen och syftar till att utgöra en reflektion över särskilda egenskaper som omfattas av sociala medier.

Uppgift Beskrivning
Delprov 1 (5hp): Kommunikationsteorier
Delprov 2 (4hp) Kommunikation i sociala medier
Delprov 3 (4hp) Argumentationsanalys – kontroversiella frågor
Delprov 4 (2hp) Bloggen – en läslogg

Planering och tider för inlämning finns i separat dokument; Kursöversikt – tidsplanering, som finns publicerad i IT´s Learning.

Lärare på kursen

 • Björn Cronquist (CRB) är adjunkt och verksam inom ämnesgruppen Digital Design vid Högskolan Kristianstad samt doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund ( bjorn.cronquist@hkr.se ).
 • Montathar Faraon (FAM) är adjunkt och verksam inom ämnesgruppen Digital Design vid Högskolan Kristianstad samt doktorand vid Stockholms universitet( montathar.faraon@hkr.se ).

Litteratur

 • Fiske, John (2010), Introduction to communication studies. London : Routledge. (256 s).
 • Solis, Brian (2011), Engage!: the complete guide for brands and businesses to build, cultivate and measure success in the new web. Hoboken: John Wiley and Sons Inc. (336 s)
 • Herbert, Ingrid & Englund Hjalmarsson, Helena (2012), Språket i sociala medier. Stockholm : Prodicta. (102 s). Senaste upplagan
 • Björnsson, Gunnar., Kihlbom, Ulrik., Ullholm, Anders (2009), Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. 2 uppl. Stockholm : Natur & kultur. (204 s).
 • Lovink, Geert (2011), Networks without a cause : a critique of social media. Cambridge : Polity. (221 s). Senaste upplagan.

Förutom att vi kommer att behandla det stoff som kurslitteraturen omfattar så kompletteras med resurser tillgängliga på nätet samt egenproducerade föreläsningar.

Kursplattformen Its Learning

IT´s Learning är kursens primära plattform. Här administrerar vi kursen och här publicerar vi inlämningsuppgifter och tentamen. I menyn till vänster finns länkar till resurser som används inom kursen. Vi har en Blogg, på denna avser vi att driva berättelsen om vår kurs samt att inspirera med inlägg som fokuserar på aktuella områden inom sociala medier och digital kommunikation. Vår Twitter-ström är mer kopplad till kurslitteraturen, men syftar även till att fånga upp aktuella frågor och inspirera med länkar till resurser på nätet. Vår förhoppning är att kursplattformen skall bli en dynamiskt levande kommunikationsyta där det skall finnas något nytt och spännande varje gång man loggar in.

Kursens blogg

Syftet med bloggen är att presentera kursens innehåll i form av föreläsningar, länkar till externa resurser och beskrivningar av moment som kursens stoff omfattar. Tanken är att bloggen skall driva berättelsen om kursens innehåll framåt. Regelbundet publiceras dessutom inspirationstexter som belyser något aktuellt ämne Vi har ambitionen att skapa en dynamisk miljö som inbjuder till dialog och där nytt material publiceras löpande.

Kursens Twitter-ström

Som ett komplement till kursen kommer vi att driva en Twitter-ström. I huvudsak är den tänkt att fungera som ett stöd att läsa in kurslitteraturen, men även andra relevanta funderingar eller länkar till intressanta resurser kommer att presenteras där. Anslut dig gärna som följare till vår Twitter.

Principer för kommunikation

Vi strävar efter att all information/kommunikation som har med kursens innehåll att göra skall vara transparent för alla kursdeltagare. Använd Its Learning och forumen för kommunikation – se om någon haft en liknande fråga, om inte ställ frågan –och den besvaras av en annan student eller av lärarna. När du stöter på problem – ta i första hand hjälp av litteraturen, gå sedan till forumen och se om någon haft liknande problem, ställ frågan där. Om du ser en obesvarad fråga som du vet svaret på, tveka inte svara. Det är detta som är distanskursernas styrka, att man kan lära sig av varandra, och av att förklara för varandra. När ni ställer en fråga i forumen – Skriv så talande ämnesnamn som möjligt. Det behöver naturligtvis inte bara vara frågor som ställs i de forum som kursytan i IT´s Learning omfattar. Det kan gärna vara funderingar, påståenden eller kanske tips om intressanta länkar eller exempel.

Examination

Examinationen av kursen består av fyra delmoment.

Delprov 1 (5 hp) Individuell skriftlig tentamen avseende examination som relaterar till förväntade läranderesultat 1 och 7. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas. Tentamen genomförs på IT´s Learning och är inte bunden till något exakt klockslag eller någon fysisk plats. Tentamen kommer att öppnas under måndagen i tentamensveckan och vara tillgänglig fram till deadline. Någon gång under denna tid förväntas du kunna avsätta 3 timmar för att genomföra tentamen. Du kan välja vilken tidpunkt du vill, men när du har startat så måste du fullfölja eftersom klockan tickar och du har begränsad tid till ditt förfogande.

Delprov 2 (4 hp) Inlämning av individuell skriftlig rapport avseende kommunikation i sociala medier som relaterar till förväntade läranderesultat 3, 4 och 5, Betygsgraderna U, G och VG tillämpas. Rapporten skall utformas som en fördjupad ämnesanalys.

Delprov 3 (4 hp) Argumentationsanalys i sociala medier. Gruppvis projekt avseende konstruktion och analys av argumentation. Delprovet examinerar förväntade läranderesultat 2 och 6. Betygsgraderna U och G tillämpas. Momentet genomförs i grupp men redovisas individuellt.

Delprov 4 (2 hp) Läslogg avseende sociala medier. Individuell redovisning i form av en blogg som relaterar till förväntade läranderesultat 3, 5 och 8. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.

För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl godkänd krävs därutöver Väl godkänd på delprov 1 och 2.

Allmän tentamensinformation

Den text som följer här skall inte tolkas som någon form av misstroende mot er. Detta är en standardtext som vi numera publicerar i samband med varje form av examinationsbeskrivning. Tyvärr på förekommen anledning så att ingen tvekan skall finnas om att ni inte har informerats om förutsättningarna för det arbete som ni lämnar in.

Plagiering/fusk

Syftet med examinationsuppgifter är för er att visa er kunskap och redovisa praktiska kunskaper om delar i kursens innehåll. Det är kreativa, kreerande uppgifter. Det är mycket viktigt att ni självständigt producerar originalarbeten. Detta innebär att ni i de kreativa momenten inte på något sätt kan plagiera eller kopiera befintliga texter. Det är förbjudet att kopiera text- och bildmaterial utan att ange källa. Allt material ni lämnar in betraktas som ert eget om ni inte anger källa. Skulle det framkomma att delar av ert material är kopierat/plagierat betraktas detta som fusk vilket kan leda till en anmälan till disciplinnämnden.

Lycka till !

/Björn och Montathar